عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
دعای بیست و یکم: دعاى آن حضرت هنگامي كه پيشامدى او را اندوهناك می‌ نمود دعای بیست و دوم: دعاى آن حضرت در سختى و گرفتارى دعای بیست و سوم: دعاى آن حضرت براى تندرستى دعای بیست و چهارم: دعاى آن حضرت براى پدر و مادر خود دعای بیست و پنجم: دعاى آن حضرت براى فرزندان خويش دعای بیست و ششم: دعاى آن حضرت براى همسايگان و دوستانش دعای بیست و هفتم: دعاى آن حضرت براى نگهبانان مرزها دعای بیست و هشتم: دعاى آن حضرت در ترس از خدا دعای بیست و نهم: دعاى آن حضرت هنگامی كه روزى بر او تنگ می‌ شد دعای سی ام: دعاى آن حضرت در يارى طلبيدن از خدا براى اداى قرض دعای سی و یکم: دعاى آن حضرت در توبه و بازگشت دعای سی و دوم: دعاى آن حضرت در نماز شب دعای سی و سوم: دعاى آن حضرت در درخواست خير و نيكى دعای سی و چهارم: دعاى آن حضرت هنگامی كه گرفتار می شد يا گرفتار شده به رسوایی گناه را می ديد دعای سی و پنجم: دعاى آن حضرت درباره رضا به قضاى خدا دعای سی و ششم: دعاى آن حضرت هنگام شنيدن صداى آسمانى دعای سی و هفتم: دعاى آن حضرت در سپاسگزارى دعای سی و هشتم: دعاى آن حضرت در عذر خواستن دعای سی و نهم: دعاى آن حضرت در درخواست عفو و بخشايش دعای چهلم: دعاى آن حضرت هنگام ياد از مرگ