عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
[انتخاب موضوع]
گرفتن وام از بانك هاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه حکمی دارد؟  فرد مستطیعی که قدرت انجام حج را ندارد، نائب گرفتن بر او واجب است.  اگر زائر نتواند در ذبح قربانی شرکت نماید، آیا می تواند به قصابان نیابت دهد؟  آیا به ملکی که به منظور انباری خریداری شده خمس تعلق می گیرد؟  شخصی که خود را سيد معرفى و از سهم سادات مبالغی را بگیرد، ضامن است.  در صورت تزاحم، خرید خانه برای فرزند مقدم است یا پرداخت خمس؟  آيا در ماه رمضان، تنقيه در قُبل زن براى مداوا، مبطل روزه است يا خير؟  اگر روزه دار به وسيله ظالمى به قهر و زور افطار كند، آيا روزه اش باطل مى شود؟  اگر بر اثر سكته، سر به عقب برگردد، اين شخص نماز را به طرف قبله چطور بخواند؟  اگر مكلف در ركعت نماز احتياط محدث شده باشد، آيا بايد نماز را اعاده كند؟  اگر میت را بدون غسل و... دفن کنند آيا میتوان او را بيرون آورد و اعمال را انجام داد؟  آیا بعد از غسل دادن میت، تطهير دستكش غسال لازم است؟  اگر در محل غسل، فرد ديگرى عمل حرامى انجام دهد آيا مضرّ غسل غاسل است؟  هنگام كشيدن مسح سر، آيا برخورد دست با موهاى خيس جلوى سر اشكال دارد؟  (جدید) آيا اعلم بودن مرجع نبست به ساير مراجع، به گفته خود ايشان ثابت مى شود؟  حکم اعمال كسى که در اوایل تكليف نتوانسته مرجع تقليدش را تعيين كند چیست؟  جسارت و اهانت به مراجع مرحوم از محرمات شديده است.  مفهوم فقهي اضطرار  اختيارات پدر و مادر  آیا عاق والدين در مورد انجام کارهایی که خلاف شرع نیست نافذ است؟