پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
متن اعلاميه در مخالفت با تصويب لايحه كاپيتولاسيون
متأسفانه آن ها با تمام وسايل تبليغى كه در اختيار دارند با مغالطه و سفسطه مى‌كوشند ماده را به صورت «اصلى اساسى و قانونى» درآورند و در جواب علما كه حافظ دين و استقلال مملكتند، غير از هتاكى و فحاشى و تهمت چيز ديگرى بيان نكرده...

تاریخ: 1343/8/27

بسمه ØªØ¹Ø§Ù„Ù‰ واليه المشتكى
موضوع مصونيت مستشاران نظامى آمريكا در اين چند روزه اخير پا به مرحله خطرناكى گذاشته و خشم و نفرت عموم را برانگيخته است.
مقامات عاليه روحانيت برحسب وظيفه كه به Ø¹Ù‡Ø¯Ù‡ آنان است با سخنرانى Ùˆ اعلاميه مفاسد Ùˆ معايب اين قانون را با منطقى بسيار محكم Ùˆ متين گوشزد متصديان امور نمودند. متأسفانه آن Ù‡Ø§ با تمام وسايل تبليغى كه در اختيار دارند با مغالطه Ùˆ سفسطه مى ÙƒÙˆØ´Ù†Ø¯ ماده را به صورت «Ø§ØµÙ„Ù‰ اساسى Ùˆ قانونى» درآورند Ùˆ در جواب علما كه حافظ دين Ùˆ استقلال مملكتند، غير از هتاكى Ùˆ فحاشى Ùˆ تهمت چيز ديگرى بيان نكرده بلكه به دستور آنها يك عده از نالايق Ù‡Ø§ كه در مجلس اجتماع نموده Ø§Ù†Ø¯ Ùˆ يك عده از روزنامه نگاران مزدور مهاجم به حريم مقدس اسلام هرگونه تهمت Ùˆ افترا Ùˆ اهانتى كه متصور است به مراجع عظام مى Ø²Ù†Ù†Ø¯ Ùˆ به اين كارها اكتفا نكرده بدون هيچ Ú¯ÙˆÙ†Ù‡ مجوز شرعى Ùˆ قانونى Ùˆ على Ø±ØºÙ… اعلاميه حقوق بشر Ùˆ اصل نهم متمم قانون اساسى ايران با يك شبيخون «Ø­Ø¶Ø±Øª آيت Ø§Ù„له خمينى» را كه يكى از مراجع بزرگ مى Ø¨Ø§Ø´Ù†Ø¯ØŒ دستگير Ùˆ به محل نامعلومى تبعيد نموده Ùˆ منازل بقيه مراجع بزرگ را محاصره Ùˆ آنها را تا چند روز محبوس در منازلشان نمودند. به هر حال حقير براى روشن شدن گوشه Ø§Ù‰ از اين بازى خطرناك Ùˆ مفاسد Ùˆ معايب آن را بيان نمودم Ùˆ اما بهانه قانون Ùˆ اينكه گاهى استناد به آن مى Ø´ÙˆØ¯ مطايبه Ùˆ مغازله بيش نيست، زيرا اين قوانين هرچه قدر هم كه مهم باشند با توجه به اصل اول Ùˆ دوم متمم قانون اساسى در صورتى براى ملت ايران قابل قبول است كه مخالفت با شرع انور اسلام Ùˆ طريقه حقه جعفريه اثنى Ø¹Ø´Ø±ÙŠÙ‡ نباشند Ùˆ تشخيص آنكه مخالف شرع است يا نيست، طبق اصل دوم متمم قانون اساسى فقط Ùˆ فقط در صلاحيت علماى اعلام Ùˆ مراجع تقليد شيعه است لاغير.

والسلام على من اتبع الهدى
محمدصادق حسينى روحانى
10/رجب/84