پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نامگذاری فرزندان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام با اسامی مخالفان!!؟
استفتاء:

چطور امام علی علیه السلام نام فرزندانش را از نام کسانی انتخاب کرد Ú©Ù‡ شما آنها را مخالف Ù…ÛŒ ­Ø¯Ø§Ù†ÛŒØ¯ØŸ

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ معروف است Ú©Ù‡ امیرالمؤمنین علیه­ السلام اسم یکی از فرزندانش را «Ø¹Ù…رو» گذاشته است Ùˆ ثابت نشده Ú©Ù‡ «Ø¹Ù…ر» بوده است. Ùˆ نام فرزند دیگرش هم «Ø¹Ø¨Ø¯Ø§Ù„له» Ùˆ کنیه او «Ø§Ø¨ÙˆØ¨Ú©Ø±» بوده است Ùˆ معلوم نیست Ú†Ù‡ کسی این کنیه را بر او گذاشته است. گذشته از اینها، نام­ های «Ø¹Ù…ر» Ùˆ «Ø§Ø¨ÙˆØ¨Ú©Ø±» تنها متعلق به ابن خطاب Ùˆ ابن ابی قحافه نبوده بلکه نزد عرب از اسامی شناخته شده Ùˆ رایج بوده Ùˆ کسی Ú©Ù‡ به کتاب­ های تاریخ Ùˆ تراجم مراجعه کند Ùˆ پرده از چشم Ùˆ قلبش بردارد راستی Ùˆ درستی سخن ما را در Ù…ÛŒ­ یابد، Ùˆ این یعنی این نام­Ú¯Ø°Ø§Ø±ÛŒ های ادعایی، فایده­ ای به خصم نمی­ رساند.