پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حداقل تعزيرات چند ضربه شلاق است؟ آيا مى تواند يك ضربه شلاق باشد؟
استفتاء:

حداقل تعزيرات چند ضربه شلاق است؟ آيا مى تواند يك ضربه شلاق نیز باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ منوط به نظر حاكم شرع است، به حسب آن عددى كه مصلحت مى داند.