پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا عرف می‌تواند ملاک خارج شدن یک بازی از قمار باشد؟
استفتاء:

ملاك تعيين اين مطلب Ú©Ù‡ قمار بر Ú†Ù‡ بازی‌ای صدق مى‏‌كند Ùˆ Ú†Ù‡ بازى‌ای از قمار خارج شده است، چيست؟ آيا عرف است؟ Ùˆ بر فرض معيار بودن عرف، نسبت به خروج يك بازى از قمار، آيا نظر همه ملاك است يا اكثر آنها؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ Ù…لاك تعيين، روايات است مبنى بر اينكه هر بازى كه برد Ùˆ باخت در آن باشد مطلقاً حرام است Ú†Ù‡ از آلات معده قمار باشد Ùˆ Ú†Ù‡ از آلات غيرمعده. Ùˆ چنانچه برد Ùˆ باخت در آن نباشد جايز است مگر نرد Ùˆ شطرنج‏ كه بازى كردن با اين دو حتى در صورت نبودن برد Ùˆ باخت نيز حرام است.