پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا خونریزی به دلیل زخم شدن قسمتی از بدن یا غیره روزه را باطل می‌کند؟
استفتاء:

آیا خونریزی به دلیل زخم شدن قسمتی از بدن یا به سبب بیماری مثلاً بواسیر روزه را باطل Ù…ÛŒ‌کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خونریزی روزه را باطل نمی‌کند، اجراء حجامت یا غیر آن اگر موجب ضعف باشد مکروه است Ùˆ این Ø­Ú©Ù… بعید نیست Ú©Ù‡ در عمل موجب ضعف مکروه باشد Ùˆ اخراج خون اگر منجر به اغماء شود حرام است.