پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نمايش مجامعت حيوانات در فيلم های مستند چه حكمی دارد؟
استفتاء:

نمايش مجامعت حيوانات در فيلم های مستند چه حكمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر موجب فوران شهوت نشود جايز است.