پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در صورت نبودن آب تكليف نسبت به غسل ميت چيست؟
استفتاء:

در صورت نبودن آب تكليف نسبت به غسل ميت چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; در صورت عدم امكان غسل، با تيمم دفن شود.