پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا خدا می تواند همانند خود را بیافریند؟
استفتاء:

آیا خدا می تواند همانند خود را بیافریند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; قدرت الهی بر چیزهایی که محال ذاتی (و عقلی) و یا مستلزم یک محال ذاتی است تعلق نمی گیرد برای اینکه چنین اموری نقص و عیب دارند و در گستره ی قدرت الهی قرار نمی گیرند که این از نقص در قدرت الهی نیست؛ درست مانند اینکه یک ریاضیدان خبره نتواند (2+2) را پنج قرار دهد. این نشان از ناتوانی او و یا کوتاهی او نیست، بلکه ناتوانی در خود اعداد است. با این توضیح جای اشکال پرسش روشن می گردد.
موجودی Ú©Ù‡ همانند واجب الوجود است باید واجب الوجود باشد Ùˆ از همین رو اگر آفریده شده ÛŒ خدا باشد دیگر واجب الوجود نخواهد بود. اگر بخواهیم فرض کنیم موجودی، هم ممکن باشد Ùˆ هم واجب، محال است برای این Ú©Ù‡ از مصادیق جمع ضدین محسوب Ù…ÛŒ شود Ùˆ همانند این گونه موارد Ù€ به جهت نقص Ùˆ عیب در خودشان Ùˆ نه در قدرت خدا Ù€ در حوزه Ù‚درت خدا قرار نمی گیرند.