پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
شرایطی که سبب وجوب غسل جنابت می‌شود چیست؟
استفتاء:

اگر در موقع ادرار (بول)ØŒ مايعات غليظى از انسان خارج شود كه شبيه منى Ùˆ گاه غليظ‌تر Ø¨Ø§Ø´Ø¯ Ùˆ در بسيارى از اوقات با جهش خارج نشود، Ú†Ù‡ حكمى دارد؟ آيا منى است Ùˆ سبب وجوب غسل Ù…ÛŒ‌گردد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ به دو چيز انسان جنب Ù…ÛŒ‌شود: اول جماع، دوم بيرون آمدن منى. اگر رطوبتى از انسان خارج شود Ùˆ نداند منى است يا بول يا غير اينها، چنانچه با شهوت Ùˆ جستن بيرون آمده Ùˆ بعد از بيرون آمدن بدن سست شده، آن رطوبت حكم منى دارد وگرنه حكم منى ندارد، ولى در مريض لازم نيست آن آب با جستن بيرون آمده باشد، بلكه با شهوت بيرون آيد در حكم منى است.