پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
با بودن رساله یک مرجع در منزل، فرزندان تازه مکلف شده مقلد ايشان می‌شوند؟
استفتاء:

بنده زمانى كه به سن بلوغ رسيدم، در منزلمان رساله آيت‌الله... وجود داشت Ùˆ من هم گفتم Ú©Ù‡ بنده مقلد ايشان هستم، ولى به خاطر ندارم كه از فتواى ايشان استفاده كرده باشم. آيا ايشان مرجع بنده محسوب Ù…ÛŒ‌شوند يا خير؟ آيا Ù…ÛŒ‌توانم مرجع ديگرى را انتخاب نمایم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در مرجع، اعلم علماء بودن شرط Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ راه فهميدن اعلميت به سؤال از اهل خبره است; يعنى اهل خبره شهادت به اعلميت او بدهند. بنابراين، ايشان مرجع شما نيستند Ùˆ شما در زمره مقلدين ايشان محسوب نمی‌شويد.