پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
فرق مجتهد با مرجع چيست؟
استفتاء:

فرق مجتهد با مرجع چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مرجع بايد اعلم باشد و مجتهد بودن براى مرجعيت كافى نيست.