پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در مواردی که مکلف حس كند از مرجعش اعلمتر است، رجوع به مرجع صحيح است؟
استفتاء:

آيا در زمانى كه انسان در مورد يك مسأله خاص، با توجه به تحقيقاتى كه در آيات Ùˆ روايات انجام داده Ùˆ به قطعيت رسيده است Ùˆ در آن حكم خاص، به دلايلى احساس مى كند كه از مرجع اش اعلم است، آيا رجوع ايشان به مرجع، صحيح است يا خير؟ (به فرض اينكه واقعاً در مورد آن حكم از مرجع اش اعلم Ø¨Ø§Ø´Ø¯)

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه شما درس خوانده ايد Ùˆ به درجه اجتهاد ولو در بعضى از مسائل رسيده ايد، بايد در آن مسائل رجوع نكنيد Ùˆ اگر مجتهد نيستيد، ممكن نيست بتوانيد از آيات قرآن Ùˆ روايات حكمى را به دست بياوريد كه فقهاء Ù†ÙÙ‡Ù…يده اند.