پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر بايع بعد از وقوع معامله مفلس شود میتواند با اعمال خيار و غبن بيع را برگرداند؟
استفتاء:

الف: چنانچه بايع بعد از وقوع معامله مفلس شود Ùˆ ثابت شود كه در آن معامله مجنون واقع شده، آيا مى‌تواند با اعمال خيار Ùˆ غبن، بيع را به ملك خود برگرداند؟
ب: با توجه به فرض سابق در صورت استرداد بيع، آيا مفلس حق تصرف در آن را دارد يا اينكه متعلق Ø­Ù‚ طلبكاران قرار مى گيرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: اجازه بيع خيارى Ùˆ فسخ آن چون تصرفى است كه اثر امر سابق بر حجر است در اختيار او است مى‌تواند معامله غبنى را فسخ كند Ùˆ بيع را به ملك خود برگرداند.
ب: متعلق حق طلبكاران نمى شود.