پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا والدین می توانند فرزندی را که همسرش بودایی است به منزل راه ندهند؟
استفتاء:

پسرم Ø¯Ø± خارج از كشور همسرى اختيار كرده كه دين بودايى (بت پرست) دارد لذا به عنوان يك فرد مسلمان بارها به او متذكر شده ام كه همسرت را در جهت دين مبين اسلام راهنمايى كن Ùˆ مسلمان نما، ولى پسرم از اين امر خوددارى Ù…ÛŒ ورزد كه جاى چند سوال است:

الف: Ø¢ÙŠØ§ بنده به عنوان يك مادر وظيفه ام را انجام داده ام؟
ب: Ø¢ÙŠØ§ فرزندانى كه از او به دنيا مى آيند داراى اشكال شرعى هستند؟
ج: آيا اصلاً جايز است كه فرزندم با زن مذكور ازواج كند؟
د: Ø¢ÙŠØ§ پسرم با اين وصلت از اسلام خارج شده است؟
ه: وقتى كه آنها به منزل من مى آيند مى توانم راه بدهم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛

الف: شما به عنوان يك مسلمان و مادر وظيفه امر به معروف را انجام داده ايد.
ب: ÙØ±Ø²Ù†Ø¯ در صورتى كه يكى از پدر Ùˆ مادر مسلمان باشند محكوم به مسلمان بودنند. بنابراين اشكال ندارد چون پدرشان مسلمان است، ولى چون عقد باطل است حلال زاده نيستند.
ج: ازدواج مسلمان با مشرك باطل است.
د: Ø®ÙˆØ¯ پسرتان از اسلام خارج نشده است.
ه: راه بدهيد، ولى راهنمايى كنيد اقلاً از حال به بعد زن مسلمان شود تا بچه هاى بعدى حرام زاده نشوند و پسرتان هم مبتلا به زنا نباشد.