پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
بازی شطرنج با چه معيارى حلال و با چه معيارى حرام می شود؟
استفتاء:

بازی شطرنج با چه معيارى حلال و با چه معيارى حرام می شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ برحسب روايت معتبر با هيچ معيارى حلال نخواهد بود.