پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
طبيبی که به وسايل اسقاط جنين راهنمايى می كند، آیا ضامن ديه است؟
استفتاء:

اگر زن حامله براى سقط جنين به طبیب مراجعه كند و طبيب به وسايل اسقاط جنين وی را راهنمايى كند، آیا ضامن ديه است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ظاهراً هيچ وجهى بر ضمان طبيب نيست.