پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا بعد از غسل دادن میت، تطهير دستكش غسال لازم است؟
استفتاء:

شخصى كه ميت را غسل مى دهد، دستكش پوشيده آیا بعد از اغسال، ØªØ·Ù‡ÙŠØ± دستكش لازم است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه آب كشيده نشود; پاك نمى شود ولى آبى كه روى ميت ريخته شود قهراً به آن دستكش هم ريخته مى شود و در طهارت همان قدر كافى است.