پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا با توبه از گناهان، دیگر عقوبت اخروی نمی شويم يا فقط تخفيف داده می شود؟
استفتاء:

آيا با توبه از گناهان انجام داده، دیگر عقوبت اخروی نمی شويم يا فقط تخفيف داده می شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ برحسب وعده الهی چنانچه توبه حقيقی باشد عقوبت اخروی ديگر نيست (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).