پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
عواقب اخروی خودكشي و ميزان شدت عقاب آن چگونه است؟
استفتاء:

عواقب اخروی خودكشی Ùˆ ميزان شدت عقاب آن Ø±Ø§ بیان نمایید، Ø¹Ø¯Ù‡ ای Ù…ÛŒ گويند كه ما با اين كار از غم ها Ùˆ مشكلات راحت Ù…ÛŒ Ø´ÙˆÙŠÙ…. Ù‡Ù…چنین Ø¨Ø®Ø§Ø·Ø± اين گناه كبيره آيا Ù…ÛŒ توانیم Ù‚راردادهای مالی Ùˆ ساير تعهدهايمان را Ø¨Ø§ كسی Ú©Ù‡ خودكشی كرده ولی زنده مانده Ø¨Ù‡Ù… بزنيم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خودكشی از معاصی كبيره است Ùˆ عواقبی كه برای آن در روايات Ø°ÙƒØ± شده است بسيار هولناك است Ùˆ كسی كه خودكشی نموده نه تنها از غم ها راحت نمی شود، بلكه به غم هايی كه تصور نمی كرد مبتلا Ù…ÛŒ شود. ولی چنانچه زنده بماند بايد به تمام تعهدات مالی Ùˆ غير آن عمل نمود، Ùˆ اگر هم مرد بايد با ورثه او به آن تعهدات عمل شود.