پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نسبت عيب به اكثر اهل بلد كه عيب ظاهر هم نباشد عنوان غيبت را دارد؟
استفتاء:

نسبت عيب به اكثر اهل بلد كه عيب ظاهر هم نباشد عنوان غيبت را دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ عيبی كه اكثر اهل بلد دارند، قاعدتا هر كسی با آن ها محشور شود، متوجه می شود بنابراين جايز است.