پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
عضویت فرد در شرکتی که با بازاريابى مبلغى را با عنوان حق الزحمه دریافت میکند.
استفتاء:

عضو شدن افراد در Ø´Ø±Ú©ØªÛŒ بدين گونه ‏است كه هر فرد با پرداخت مبلغی به جهت مشاركت در طرح، به عنوان بازارياب، نامش در رديف اول فرم ‏هاى قرارداد مشاركت ثبت مى‏ گردد Ùˆ با اين مبلغ، امتياز خريد يك سهم به وى واگذار مى ‏شود Ùˆ ÙØ±Ø¯ مى‏ تواند با جذب Ùˆ بازاريابى مردمى مبالغى را با عنوان حق الزحمه Ùˆ تلاش فردى خود Ø¯Ø±ÙŠØ§ÙØª نمايد. Ø§ÙØ±Ø§Ø¯ به ازاى خريد هر سهم مى ‏توانند تا حد معينى فعاليت نمايند Ùˆ در پايان مبلغى در حدود 900 الى970 هزار تومان على الحساب در حساب شخصى فرد مورد نظر واريز مى‏ گردد كه زمان آن نيز به نوع Ùˆ سرعت فعاليت شخص بستگى دارد. Ø§ÙŠÙ† شركت داراى مجوز رسمى ‏Ùˆ ثبتى فروش كالاهاى بازرگانى از طريق بازاريابى Ùˆ مشاركت مردمى است Ùˆ به‏ جهت فعاليت مستمر افراد Ùˆ نيز به وجود آوردن انگيزه مثبت Ùˆ حمايت از اقشار كم درآمد با توجه به ارتباطات مختلف Ùˆ اخذ تمامى مجوزهاى رسمى Ùˆ قانونى‏لازم، كالاهاى مورد نظر افراد را با تخفيف 2 الى 5 درصد متناسب با قيمت روز بازار به كسانى كه صاحب امتياز Ùˆ مشترك اين شركت مى ‏باشند، تحويل ‏مى ‏نمايند. حال از جنابعالى سؤال مى‏ شود: آيا خريد كالاهاى اساسى مورد نياز مردم از طريق بازاريابى Ùˆ مشاركت ‏مردمى در اين طرح به لحاظ شرعى صحيح مى ‏باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ به اين گونه كه نوشته شده است اين عمل مركب‏ از يك خريد مشروط است، Ùˆ حدود آن شرط هم معلوم Ùˆ جهالتى در هيچ كدام نيست Ùˆ اشكالى ندارد، Ùˆ چنانچه اين‏ عمل را معامله مخصوصى بدانيم، چون چيزى از موانع صحت‏ معاملات از قبيل جهالت Ùˆ غرر Ùˆ ... در آن نيست، Ùˆ به ‏مقتضاى آيه شريفه اوفوا بالعقود من اين معامله را صحيح‏ مى ‏دانم. در نهايت اگر اين معامله زواياى ديگرى دارد Ùˆ يا عناوين ثانوى ديگرى بر آن مترتب مى ‏شود بنويسيد تا حكم ‏آن هم بيان شود.