پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
كفر كافر دليل منع او از رحمت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)
استفتاء:

خداوند رسولش را به عنوان خاتم انبياء و رَحْمَةً لِلْعالَمِين فرستاد، چگونه مى شود كه ايشان رَحْمَةً لِلْعالَمِين باشد و از طرفى سبب جهنمى شدن كافرين هم باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ البته كه داراى رحمت است منتهى رحمت، شرايط Ùˆ موانع دارد. ÙƒØ§ÙØ± به دليل كفرش كه مانع از رحمت است از رحمت پيامبر (صلى الله عليه وآله) محروم مى گردد وگرنه، اگر اين مانع را بر طرف نمايد در شمار افرادى قرار مى گيرد كه مشمول رحمت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) مى شوند.

مى توان با مثالى مطلب را بيشتر روشن كرد، آتش به طور طبيعى مى سوزاند، ولى اگر شيئى رطوبت داشته و خيس باشد گرچه قابل احتراق است به دليل وجود مانع كه همان ترى است، نمى سوزد، آيا اين از نقص آتش است؟ خير، اقتضاى آتش، سوزاندن است ولى به شرطِ نبودِ مانع، پس اگر رطوبت آن جسم خشك شود و مانع برطرف گردد اثر آتش بر آن شىء مترتب مى گردد.