پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا زن می تواند اولاد خواهر و برادر خود را بدون اجازه شوهر ببوسد؟
استفتاء:

آیا زن Ù…ÛŒ تواند اولاد خواهر Ùˆ برادر Ùˆ اولاد نابرادری Ùˆ ناخواهری خود را بدون اجازه شوهر ببوسد؟ اگر این افراد از نظر سن بزرگتر یا هم سن شوهر باشند Ú†Ù‡ Ø­Ú©Ù…ÛŒ دارد؟ اگر شوهر Ø¨ÙˆØ³ÛŒØ¯Ù† این افراد را كه هم سن Ùˆ بزرگتر از Ø´ÙˆÙ‡Ø± هستند، Ù†Ù‡ÛŒ کند تكلیف چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بزرگتر باشند یا نباشند شرعاً جایز است ولی اگر شوهر صریحاً نهی می کند زن نباید آنها را ببوسد.