پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم اپیلاسیون (مو زدایی) بدن زن در آرایشگاه های زنانه چیست؟
استفتاء:

حكم اپیلاسیون (مو زدایی) بدن زن در آرایشگاه زنانه چیست؟ برای قسمتی از بدن مثل عورت ÙƒÙ‡ كل ناحیه به طور مستقیم دیده نشود Ùˆ قسمتی توسط دستمال پوشانده شود چطور؟ اگر Ø§Ù¾ÛŒÙ„اسیون ØªÙˆØ³Ø· مادر انجام شود حكمش چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر موجب دیدن عورت نشود اشکال ندارد والا دیدن عورت حتی برای مادر هم حرام است.