پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
مسلمان از كافر ارث مى برد اما كافر از مسلمان ارث نمى برد.
استفتاء:

نحوه ارث بردن اهل كتاب از مسلمانان و بالعكس چگونه است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مسلمان از كافر ارث مى برد اما كافر از مسلمان ارث نمى برد.