پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
نحوه تمركز در نماز

هنگام شروع نماز، مشاغل دنيوى سراغم مى آيد، و وقتى نماز تمام مى شود راه حل اكثر مشكلات را پيدا كرده ام، چگونه در نماز حضور قلب داشته باشم؟

جواب آیت الله العظمی روحانی:

باسمه جلت اسمائه؛ سه مقدمه مهم براى حضور قلب هنگام نماز تعيين شده است:

الف: تخليه ذهن از مشغوليت ها; شارع به اين مقدمه تاكيد كرده و تعاليم فراوانى در رابطه با آن صادر فرموده، و از نماز در مقابل هر شىء مشغول كننده اى نهى كرده است.

ب: رعايت آداب بدنى هنگام نماز; امورى از قبيل: نگاه به موضع سجده اگر نمازگزار ايستاده است، و نگاه به سنگ اگر نمازگزار نشسته است، كراهت شكستن انگشت ها و خميازه كشيدن، و استحباب ترتيل;

ج: تأمل در افعال و اقوال نماز; اين مطلب، يكى از مواردى است كه هنگام شروع نماز واقعا به حضور قلب كمك مى كند.