پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
نگاه كردن به فیلم زنان بی حجاب چه حكمی دارد؟
استفتاء:

نگاه كردن به فیلم زنان بی حجاب چه حكمی دارد و آیا در این مسأله بین مسلمان و كافر و بین فیلم مستقیم و غیر مستقیم تفاوتی هست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
نگاه كردن به فیلم زن بی حجاب مسلمان جایز نیست و به فیلم زن غیر مسلمان جایز است البته به مقداری كه به خود زن كافر می شود نگاه كرد.