پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اینکه در شب زفاف مى توان به موسيقى گوش داد صحيح است يا خير؟
استفتاء:

آيا اين مسأله كه تنها در شب زفاف مى توان به موسيقى گوش داد صحيح است يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در شب زفاف در مجلس زنانه به شرط نبودن آلات لهو، فقط غنا بودن صوت جائز است.