پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
با هر بار افزايش قيمت ملک ، خمس افزوده شده را بايد پرداخت.
استفتاء:

الف: آيا خمس به عين تعلق مى گيرد يا به قيمت؟ ب: يك واحد آپارتمان اضافه بر نياز داريم، آيا پس از آنكه خمس آن را پرداختيم، بايد با هر بار افزايش قيمت خمس افزوده را پرداخت؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: خمس حقى است متعلق به مالية العين نه خود عين. 
ب: با هر بار افزايش قيمت، خمس افزوده شده را بايد پرداخت.