پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
قاضى جديد اگر قضات قبلى را صالح مى داند، بايد احكام صادره قبلى را تنفيذ كند.
استفتاء:

چنانچه شكايت شاكى عليه ديگرى منجر به صدور حكم تبرئه متهم شود و براى بار دوم و سوم نيز مجدد به همان اتهام، شكايت طرح شده و قضات به استناد راى صادره اوليه قائل به تعقيب متهم نباشد، حال در صورتى كه براى بار چهارم و به همان اتهام و عليه همان متشاكى شكايت طرح شود، آيا قاضى جديد موظف به تنفيذ احكام صادره قبلى است؟ آيا مى تواند حكمى جديد و مغاير با آراء قبلى صادر نمايد؟ و اگر حكمى مغاير صادر نمايد آيا از نظر شرعى معتبر است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ قاضى جديد اگر قضات قبلى را صالح بر قضاوت مى داند، بايد احكام صادره قبلى را تنفيذ كند و نمى تواند حكم مغاير احكام قبلى صادر نمايد.