پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا در ادای روزه قضا مجاز به تعلیق در نیت هستیم؟
استفتاء:

اینجانب سوالی داشتم در باب جواز تعلیق در نیت که در ذیل به آن اشاره می‌کنم:

آیا جایز است که انسان به عنوان مثال نیت روزه‌اش را اینگونه قرار دهد که اگر خود من روزه قضایی بر گردن دارم این روزه به جای آن باشد اگر من قضا ندارم و پدرم قضا دارد روزه برای او باشد و اگر پدرم نیز روزه بر گردن نداشت این روزه، قضای روزه مادرم باشد و همین طور تا چند مرحله مشخص. سوال این است که آیا اینگونه نیت کردن خللی در صحت روزه وارد می‌کند یا خیر؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ظاهراً این گونه نیت جایز است و اشکال ندارد.