پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا خونریزی به دلیل زخم شدن قسمتی از بدن یا غیره روزه را باطل می‌کند؟
استفتاء:

آیا خونریزی به دلیل زخم شدن قسمتی از بدن یا به سبب بیماری مثلاً بواسیر روزه را باطل می‌کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خونریزی روزه را باطل نمی‌کند، اجراء حجامت یا غیر آن اگر موجب ضعف باشد مکروه است و این حکم بعید نیست که در عمل موجب ضعف مکروه باشد و اخراج خون اگر منجر به اغماء شود حرام است.