پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
بازی كردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد چه حكمی دارد؟
استفتاء:

بازی كردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد چه حكمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مانعی ندارد.