پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
به مجرد خروج روح از تمام بدن، ميت نجس مى شود.
استفتاء:

آيا به محض موت، بدن ميت نجس مى شود و آيا در صورت لمس آن با دستِ تر، دست نجس مى شود؟ اگر شخصى از دنيا رفته باشد و اموالى داشته باشد كه پس از مرگ او صرف مراسم گردد وظيفه فرزندان و بستگان وى چه مى باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; به مجرد خروج روح از تمام بدن، ميت نجس مى شود و در صورت لمس با دست تر، دست نجس مى شود. ولى وجوب غسل مس ميت مخصوص به لمس بعد از سرد شدن بدن است. و در خصوص كفنِ زوجه، بايد زوج بدهد ولو زوجه مال داشته باشد و در غير آن اگر ميت اموال دارد از اموال خودش با رعايت موازين شرعيه بايد مصرف شود، در غير آن در مراسم لازمه از بيت المال و به خصوص زكات بايد مصرف نمود.