پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
دادن خمس مال الارث بر ورثه واجب است.
استفتاء:

كسى كه اهل خمس دادن نبوده و خمس اموالش را نمى داده، از دنيا رفته است و اموال زيادى از خود باقى گذاشته، و وصيت هم نكرده كه خمسش را ورثه بدهد، حال بفرماييد: دادن خمس اين مال الارث بر ورثه واجب است يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; بلى واجب است.