پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا خدا می تواند همانند خود را بیافریند؟
استفتاء:

آیا خدا می تواند همانند خود را بیافریند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; قدرت الهی بر چیزهایی که محال ذاتی (و عقلی) و یا مستلزم یک محال ذاتی است تعلق نمی گیرد برای اینکه چنین اموری نقص و عیب دارند و در گستره ی قدرت الهی قرار نمی گیرند که این از نقص در قدرت الهی نیست؛ درست مانند اینکه یک ریاضیدان خبره نتواند (2+2) را پنج قرار دهد. این نشان از ناتوانی او و یا کوتاهی او نیست، بلکه ناتوانی در خود اعداد است. با این توضیح جای اشکال پرسش روشن می گردد.
موجودی که همانند واجب الوجود است باید واجب الوجود باشد و از همین رو اگر آفریده شده ی خدا باشد دیگر واجب الوجود نخواهد بود. اگر بخواهیم فرض کنیم موجودی، هم ممکن باشد و هم واجب، محال است برای این که از مصادیق جمع ضدین محسوب می شود و همانند این گونه موارد ـ به جهت نقص و عیب در خودشان و نه در قدرت خدا ـ در حوزه قدرت خدا قرار نمی گیرند.