پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
معنی شرک چیست؟اقسام آن کدامند؟
استفتاء:

معنی شرک چیست؟اقسام آن کدامند؟و چرا ناصبی‌ها 1(دشمنان شیعه) می‌گویند شیعیان مشرک هستند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; شرک در مقابل توحید است و توحید بر سه قسم است:
1 ـ توحید در ذات
2 ـ توحید در صفات
3 ـ توحید در افعال
شرک نیز چنین است، و تهمتی که برخی اهل سنت بر شیعه روا می‌دارند بیشتر ناظر به شرک در افعال است؛ حال آنکه شیعه از این نوع شرک هم پاک است و این اتهام از یک سوء تفاهم در قبال برخی اعمال شیعیان، نشأت می گیرد.

---------------------------------------------------------------------
1. ناصبی از نصب گرفته شده به معنای دشمنی و خصومت است. و ناصبی در آغاز به کسانی گفته می شد که به حضرت علی بغض داشتند و بعدها کسانی که با امامان معصوم و پیروان ایشان دشمنی داشته و ناسزا میگفتند ناصبی نامیده شدند. (به نقل از مجمع البحرین و... ذیل واژه ی نصب).