پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
چه دلیلی بر وجود خداوند هست؟
استفتاء:

چه دلیلی بر وجود خداوند هست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; یکی ازروشن ترین دلایلی که وجود خداوند متعال را اثبات میکند،"برهان نظم" است.توضیح برهان نظم در گرو آشنایی با سه مقدمه ذیل است:
مقدمه اول : پیش زمینه فلسفی
وجود معلول ضرورتاً، هم نشان از وجود علت دارد و هم به صورت کلی صفات علت را نیز آشکار می کند؛ تصور کنید اگر به شخصی دو دیوان شعر بدهند که یکی دارای اشعاری ساده و دیگری دارای اشعاری پر محتوا و نوآورانه باشد؛ بدیهی است که این شخص اولاً به وجود پدید آورنده برای هر دو دیوان شعر یقین، حاصل می کند و ثانیاً برای او آشکار می شود که سرایندگان این دو دیوان در یک سطح نیستند، به گونه ای که یکی ادیب، زبان شناس و سخنور است و دیگری بهره ای از این مواهب ندارد.
مقدمه دوم،پیش زمینه حسی
اگر انسان از راه حواس پنجگانه و یا ابزار تجربی(علمی) در پدیده‌های طبیعی، تدبر کند خود به خود به وجود یک نظم دهنده و هماهنگ کننده که در پشت این عرصه نهفته است پی می‌برد چرا که تنها، افراد لجباز این حقیقت را انکار می کنند.
مقدمه سوم،پیش نیاز عقلی؛
عقل پس از مشاهده این سیستم هماهنگ و دقیق (جهان هستی) خود به خود، به وجود یک هماهنگ کننده، مدبر، دانا، توانا و با اراده در ماوراء این جهان پی می‌برد، چرا که تصادف و اتفاق یک اصل غالب نیست و از همین رو وجود یک هماهنگ کننده دانا، توانا، حکیم و با اراده برای نظام دقیق جهانی ثابت می‌شود. به همین خاطر هیچ موجودی نمی‌تواند چنین ویژگی‌هایی داشته باشد و بتواند نظم جهانی را این گونه دقیق و مبتکرانه ایجاد کند مگر کسی که خداشناسان (الهیون) او را "الله" سبحانه و تعالی می‌نامند.