پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر شارع نحوه اجراى حکم اعدام را تعيین نكرده باشد، چگونه باید عمل کرد؟
استفتاء:

در مواردى كه شارع نحوه اجراى اعدام را معين نكرده است، بفرماييد: الف) آيا براى اجراى اعدام ـ در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است ـ واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حداقل ممكن درد را براى محكوم در برداشته باشد يا خير؟ ب) آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; شارع مقدس در كيفيت اعدام مطلقا مى فرمايد بايد نحوى باشد كه خيلى دردناك نباشد و با شمشير تيز آن هم در گردن كه شايد كم اذيت تر است دستور قصاص را داده است و در باب حدود نيز سفارش زياد شده است و با الغاء خصوصيات مى توان نتيجه گرفت كه حكومت بايد نوعى را اختيار كند كه كم اذيت تر است.