پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز است؟
استفتاء:

آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش كليه) ب) آيا اين كار براى پيوند اين اعضاء به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايزاست؟ (مانند فروش قلب وچشم) ج) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مى تواند به نحو الف يا ب اقدام نمايد؟ د) با توجه به اين كه فروش و پيوند، موجب تأخير اجراى حكم مى شود آيا بين حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; الف) اهداء اعضاى بدن براى پيوند به ديگران، و واگذارى به ديگران در مقابل پول به غير خريد و فروش جائز است ـ خصوص خريد و فروش جائز نيست. ب) قطع اعضاء مرده براى پيوند به ديگران جائز است مشروط به وصيت خود او و يا اجازه ولى. ج) در حكم بالا فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود و غير او نيست. د) اين مقدار تأخير خصوصا براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد.