پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در صورت تحقق ازدواج اجباری آيا فرزندان متولد شده ولد زنا محسوب مى شوند؟
استفتاء:

آيا ازدواج اجبارى صحيح است؟ در صورت تحقق چنين ازدواجى آيا فرزندان متولد شده ولد زنا محسوب مى شوند؟ و آيا ارث مى برند يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ازدواج اجبارى صحيح نيست و اگر زوجين خيال مى كردند صحيح است اولاد آنها ولد زنا محسوب نمى شود و ارث مى برند.