پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا طلاق تقيه اى دادن زن صحيح است يا خیر؟
استفتاء:

آیا طلاق تقيه اى دادن زن صحيح است يا خیر؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ صحيح است، چنانچه شرايط طلاق تقيه اى محقق باشد.