پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر به قصد انتقاص، عيب غير مستور مؤمن در غياب او گفته شود، آیا گناه است؟
استفتاء:

در صورتى كه غيبت منحصر در بازگويى عيب مستور مؤمن باشد، اگر به قصد انتقاص، عيب غير مستور او در غياب او گفته شود، آیا گناه است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خير گناه نيست، مگر آنكه عنوان اهانت مؤمن بر آن صدق كند كه در اين صورت گناه است.