پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
عواقب اخروی خودكشي و ميزان شدت عقاب آن چگونه است؟
استفتاء:

عواقب اخروی خودكشی و ميزان شدت عقاب آن را بیان نمایید، عده ای می گويند كه ما با اين كار از غم ها و مشكلات راحت می شويم. همچنین بخاطر اين گناه كبيره آيا می توانیم قراردادهای مالی و ساير تعهدهايمان را با كسی که خودكشی كرده ولی زنده مانده بهم بزنيم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خودكشی از معاصی كبيره است و عواقبی كه برای آن در روايات ذكر شده است بسيار هولناك است و كسی كه خودكشی نموده نه تنها از غم ها راحت نمی شود، بلكه به غم هايی كه تصور نمی كرد مبتلا می شود. ولی چنانچه زنده بماند بايد به تمام تعهدات مالی و غير آن عمل نمود، و اگر هم مرد بايد با ورثه او به آن تعهدات عمل شود.