پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم بخل ورزیدن کارخانه و شرکت ها نسبت به انتقال علوم و فنون به جامعه.
استفتاء:

آيا كارخانه ها می توانند از انتقال علوم و فنون خود به جامعه و شركت های ديگر بخل ورزند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در روايات چنين بخلی خيلی مذمت شده است و سخاوت در بذل علم را از بهترين عبادات شمرده است، و لكن به نحو مطلق نمی شود حكم به عدم جواز نمود.