پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم حضور دختران نابالغ با سر و پای برهنه در مکان های عمومی چیست؟
استفتاء:

چنانچه والدین، دختران خود را که به حد بلوغ نرسیده اند با سر و پای برهنه در مکان های عمومی بیاورند چه حکمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه موجب هيجان و تحريك جوانان و يا ترويج بی بند و باری و فساد شود حرام است.