پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا سوزاندن لباس های میت جایز است؟
استفتاء:

آیا سوزاندن لباس های میت جایز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ سوزاندن لباس ها جایز نیست چون لباس های میت مانند بقیه اموال او منتقل به ورثه می شود مال مردم را آتش زدن جایز نیست.