پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر با دیدن فیلمی تحریک کننده، بدون اختیار انزال رخ دهد، حکم روزه چیست؟
استفتاء:

اگر در ماه رمضان در صورت دیدن فیلمی تحریک کننده، بدون اختیار انزال رخ دهد، آیا روزه باطل است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دیدن اختیاری فیلم که انزال هم مترتب بر آن است روزه را باطل می کند، هم قضاء دارد و هم کفاره.